[Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım] EBOOK/EPUB

  • Paperback
  • 240
  • Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
  • Fatmagül Berktay
  • Turkish
  • 07 May 2020
  • 9789753420969

Fatmagül Berktay × 2 Read

Characters Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Review ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free × Fatmagül Berktay Fatmagül Berktay × 2 Read ğup gelişmeleriyle açıklanabilse bile ilginç olan bugünkü ifadelerinde de kadınlara ilişkin tutum ve anlayışı odak almaları Günümüzdeki Protestan ve İslamcı köktendinciliğin de kadının konumu ve denetimi üzerinde yoğunlaştığını ve kendilerini toplumsal cinsiyet ve kadının doğru toplumsal rolü aracılığıyla meşr. d nyadaki herkese bir kitap okutma ans m olsayd o kitap bu kitap olurdu noktas ndan virg l ne her eyiyle feminist m cadeleye hizmet eden ok ok nemli bir kaynak do ru bir ba lang ve toparlama kitab a klamalar yaparken ele al nan farkl ba lamlar ve konuya b t nsel yakla m kafan zdaki da n k puzzle yerli yerine oturtacak dilerim kad nerkek ok ki i okur ayr ca eklemeden edemeyece im epey etkileyici fatmag l han m ns z nde tezi yazma nedenini ataerkilli in yaln zca k klerinin de il bug n hala varoldu u yetmiyormu gibi her g n durmadan yeniden retilen kal plar n n en az ndan alt bin y ld r de i medi ini g rmek insanda ger ekten umutsuzluk ve karamsarl k yaratabiliyor belki de bu y zden yani bir t r karamsarl kla ba etme yolu olarak bu tezi yaz p ortaya karmak istedim size d man bir ey hakk nda bilgi sahibi olmak onun zerinde belli bir g sahibi olmu sunuz ve onunla ba edebilirmi siniz gibi bir duyguyu da beraberinde getiriyor eklinde a kl yor

Characters Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir YaklaşımTek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım

Characters Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Review ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free × Fatmagül Berktay Fatmagül Berktay × 2 Read Ulaştırdıklarını görüyoruz Karşılaştırmalı yaklaşım bu konuda da partikülarizme ve oryantalizme düşülerek dinsel canlanışı salt İslam'a özgü bir olgu olarak görme yanılgısına engel olacak ve köktendinciliğin İslam'ın egzotik alanıyla sınırlı ve anlaşılmaz bir şey olmadığının görülmesine yardım edecekti. De erli feminist yazar Fatmag l Berktay n doktora tezinin bir r n olan kitap Antik Yunan dan g n m ze kadar kad n n sosyal stat s n al lageldik normlar n alt nda yatan nedenleri sade bir ekilde ortaya koyuyor Feminist tarih i in nemli bir referans

Review ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free × Fatmagül Berktay

Characters Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlıkta ve İslamiyette Kadının Statüsüne Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Review ↠ PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free × Fatmagül Berktay Fatmagül Berktay × 2 Read Kadının ikinciliğinin doğal kabul edilerek bunun onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılması her üç tek tanrılı dinin ortak özelliği Bu ortak özellik tarihsel ve coğrafi olarak üç geleneğin de aşağı yukarı aynı ya da birbirine yakın topraklarda ve benzer maddi koşullarda benzer gereksinimlere yanıt olarak do. Modern zamanlar diye adland rd m z g n m zde dahi ikincil plana itilmeye zorlanan kad nlar n toplumsal boyuttaki yerlerini tek tanr l dinin genelinde anlatsa da yazar konuyu felsefik toplumsal ve tarihsel a lardan da alarak ba ar l bir ekilde incelemi S z konusu din oldu unda hakl olarak her zaman tart lacak bir y n bulunur Her eye ra men farkl bak a lar kazand rmas a s ndan g zel bir kaynak A Wedding in Hell bunun onun Lee Child CD Audiobook Bundle bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılması her üç tek tanrılı dinin ortak özelliği Bu ortak özellik tarihsel ve coğrafi olarak üç geleneğin de aşağı yukarı aynı ya da Enchantress Mine birbirine yakın topraklarda ve Les Cin et le trésor de Rouépine benzer maddi koşullarda Into the Hands of the Soldiers: Freedom and Chaos in Egypt and the Middle East benzer gereksinimlere yanıt olarak do. Modern zamanlar diye adland rd m z g n m zde dahi ikincil plana itilmeye zorlanan kad nlar n toplumsal Who Needs a Prairie? boyuttaki yerlerini tek tanr l dinin genelinde anlatsa da yazar konuyu felsefik toplumsal ve tarihsel a lardan da alarak Running on Empty Contemplative Spirituality for Overachievers ba ar l Petty Pewter Gods bir ekilde incelemi S z konusu din oldu unda hakl olarak her zaman tart lacak Mama Namibia bir y n サイコメ 1 殺人鬼と死春期を bulunur Her eye ra men farkl Initiated Memoir of a Witch bak a lar kazand rmas a s ndan g zel Report an issue bir kaynak